Det er mitt valg

Det er mitt valg og barnehagen – et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse

Bakgrunn

Opplæringsprogrammet DET ER MITT VALG har i flere år vært kjent i norsk skole. Mange kommuner i alle landsdeler bruker opplegget. Det er laget opplegg for barnetrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, samt et eget opplegg or videregående skole. I skolen er det leksjoner som dreier seg om utvikling av elevmiljøet, arbeid med sosiale ferdigheter og vekt på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rus med mer. Der er nå utviklet et eget opplegg for de eldste barna i barnehagen. Innholdet er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Temaene og aktivitetene bygger på Lov om barnehagen og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Mål

Målet med DET ER MITT VALG for barnehagen er å

1. Hjelpe barn til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse

2. Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv

3. Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø

Forebyggende arbeid – noen perspektiver

Fra faglig hold blir det understreket at forebyggende arbeid med tanke på ulike former for problematferd må begynne tidlig. Det å samtale med barn så tidlig som i barnehagen kan være en god strategi. Dessuten kan det være viktig at foreldre snakker med hverhverandre, slik at de blir kjent med hverandre og andres barn i arbeidet med gode oppvekstmiljøer.

Innhold

Opplegget består av fem ulike temaer, som hver inneholder fire aktiviteter, i alt 20 aktiviteter med forskjellige vinklinger. Hver aktivitet begynner med en kort innledning, der tema og hensikt blir gjort rede for. Deretter følger en detaljert metodisk veiledning, som beskriver hva barna skal gjøre. Det er lagt opp til ulike aktiviteter som tegning, fargelegging, lese historier, samtale, rollespill, se på bilder med mer. Innholdet er fordelt på følgende 5 temaer:

• Vi vil ha et godt miljø

• Vi arbeider sammen

• Vi tar beslutninger

• Vi tar vare på kroppen vår

• Vi tar vare på hverandre

Evaluering

Stiftelsen «Det er mitt valg» har siden 2001 gjennomført ulike evalueringsstudier med vekt på både skoleringen, bruk av opplegget og effekter på atferd. Evalueringen kan dokumentere flere positive resultater. En forskergruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i 2006 vurderer «Det er mitt valg» som et program som med stor sannsynlighet gir resultater i å utvikle sosial kompetanse. Videre sier forskergruppen at undervisningsprogrammet kan dokumentere effekter når det gjelder elevenes selvoppfatning. Forskning fra USA viser at «Det er mitt valg»/Lions Quest og liknende programmer som omhandler sosial og emosjonell kompetanse bidrar til å fremme elevenes faglige læring.

Navnet på opplegget

Stiftelsen «Det er mitt valg» står bak undervisningsopplegget som tilbys både grunnskolen og videregående skole. Opplegget, som i starten het Lions Quest, ble av statlige myndigheter i Norge anbefalt brukt som ledd i skolens forebyggende arbeid fra 1990. Det pedagogiske instituttet, Quest International i USA, startet utviklingen av materiellet i samarbeid med den internasjonale Lionsbevegelsen. Nå finnes opplegget i store deler av verden. Stiftelsen «DET er mitt valg» har skrevet og bearbeidet materialet for norske forhold og er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering. Skoler og barnehager kan samarbeide med lokale Lionsklubber om gjennomføringen av opplegget. Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til utvikling og evaluering.

Til hvert tema vil dere få informasjon fra barnehagen om dette opplegget. Det vil være fint om dere snakker med barna om det de har arbeidet med i barnehagen.