Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidet mellom hjem og barnehage er av stor betydning for barnets opplevelse av barnehagetilbudet. Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. SU er hjemlet i Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Oppnevnelsen av SU skjer på barnehagens foreldrerådsmøte i april måned. SU representantene velges for et år av gangen. Det sitter 3 foreldrerepresentanter, 3 ansatterepresentanter og styrer i SU. SU har møte ca hver 6.-8. uke. 

Du kan kontakte SU på mail: sustoreljan@gmail.com eller kontakte en av SU medlemmene, de finner du her: https://storeljan-barnehage-no.vivero.no/Informasjon/SamarbeidsUtvalgsListe

SU tar opp spørsmål som har kommet fra foreldre eller ansatte.

Arrangerer sammenkomster og foredrag i barnehagen.

Deltar i utarbeidelsen og godkjenner barnehagens årsplan.