Barnehagens styre

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer. Daglig leder har møte-, tale-, og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre den er valgt representant i styret. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Styret velger leder og nestleder blant sine medlemmer.

Styret i Store Ljan Barnehage SA består av:

Endre Johannes Solberg  (styreleder)

May-Helen Sagvåg Tengesdal 

Øyvind Bakken

Eirik Havsskog

Kjetil Grønevik (vara)

Alex Jægersen (vara)

Ellen Netland (styrer)